Zadejte své klíčové slovo

Projekt a stavební povolení

Za své klienty vyřídíme také administrativní náležitosti týkající se stavby, pokud si to přejí. Spolupráce s námi vám uspoří čas.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Před uzavřením smlouvy o dílo vypracujeme projektovou dokumentaci – popis stavby s kompletními podklady k realizaci. Pokud stavební úpravy vyžadují stavební povolení, je zpracování této dokumentace dle stavebního zákona tzv. vybranou činností ve výstavbě, kterou mohou vykonávat pouze autorizované osoby. Ať se nakonec rozhodnete realizovat svou rekonstrukci s kýmkoli, můžete projektovou dokumentaci využít a uspořit čas i peníze. Jak spolupráce s námi probíhá?

 • konzultace v naší kanceláři

 • zaměření u vás doma

 • vypracování projektové dokumentace

ZÍSKÁNÍ SOUHLASU

Naše společnost zajistí veškeré administrativní náležitosti (např. souhlas vlastníků okolních bytů, souhlas hasičů, aj.), jsou-li vyžadovány a neopatří-li si je klient.  Pokud se jedná o družstevní byt, nesmíte zapomenout také na získání souhlasu družstva jako vlastníka bytu. Obecně se dá říci, že také rekonstrukce bytů v osobním vlastnictví podléhá pravidlům, které si odsouhlasí společenství vlastníků. Je tedy potřeba tyto podmínky předem zjistit a následně se podle nich řídit. O všem vás budeme informovat a na vše dopředu upozorníme.

VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ NEBO STAVEBNÍHO OHLÁŠENÍ

Stavební zákon umožňuje rekonstrukci započít v jednom ze třech typů režimů:

 • bez stavebního povolení nebo ohlášení – nedochází k zásahům do statiky stavby, změně účelu využití stavby nebo ke změně jejího vzhledu, např. nová koupelna půdorysně kopíruje původní bytové jádro

 • se stavebním ohlášením – nedochází k zásahům do statiky, mění se dispozice bytu,

 • se stavebním povolením – stavební úpravy, při nichž nestačí ohlášení, např. vyříznutí díry pro dveře v nosném panelu

Pokud si stavební úpravy vyžádají souhlas místního stavebního úřadu, naše společnost za vás vše vyřídí na základě vystavení plné moci.

STAVEBNÍ DOZOR

Na průběh rekonstrukce dohlíží stavební dozor. Ten by měla vykonávat nezávislá osoba na stavebníkovi, nejčastěji osoba pověřená investorem (technický dozor investora). Možný je i autorský dozor projektanta (v případě realizace naší společností). Stavební dozor kontroluje průběh stavby a zjištěné nesrovnalosti hlásí investorovi i stavebníkovi, aby mohlo dojít k jejich zdárnému odstranění.

KOLAUDACE

Pokud bylo stavebním úřadem vydáno stavební povolení, přijde úředník stavbu zkontrolovat osobně. V případě, že naše společnost rekonstrukci provedla, obstaráme veškeré doklady potřebné k zahájení kolaudace a kolaudaci za klienta vyřídíme. V ostatních případech, je-li to potřeba, se postaráme o doručení oznámení o užívání stavby stavebnímu úřadu a zajistíme vyřízení všech souvisejících dokumentů.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Dispoziční řešení bytů upravuje vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Z požadavků na bytová jádra je důležitá podmínka, aby mezi záchodem a obytnou místností byly dvoje dveře. Zároveň lze sloučit koupelnu s WC pouze do velikosti bytu 2+kk.

PROJEKTANT

V případě stavební úpravy v bytě, která bude vyžadovat vydání stavebního povolení, se stavebník musí obrátit na osobu oprávněnou k projektové činnosti. Mělo by se jednat o autorizovaného inženýra, případně autorizovaného technika v oboru pozemní stavby.

PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Podle § 44 dost 1 stavebního zákona může stavbu a její změnu provádět jen právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (živnostenský zákon, obchodní zákoník).

Dále každou stavbu, ale i rekonstrukci musí vést stavbyvedoucí, což je podle výkladu stavebního zákona autorizovaný inženýr, případně technik v oboru pozemní stavby. Tuto podmínku musí každý splnit i v případě, že se rozhodne provádět rekonstrukci, nebo jakékoliv stavební práce svépomocí.

Pro úplnost je třeba poznamenat, že provádět jakékoliv stavební úpravy nemůže samostatně a na svou odpovědnost osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění k řemeslné činnosti (např. zednictví, instalatérství…).

ZÁKONY A PROJEKTY

Pro úpravu bytu nebudete ve většině případů potřebovat stavební povolení a ani ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební povolení a ohlášení stavebnímu úřadu zpravidla vyžaduje pouze majitel objektu (družstvo, MČ Prahy, atd.) V případě zásahu do nosných konstrukcí je ale potřeba statický posudek + stavební povolení vždy. Každý stavební úřad se ke konkrétní žádosti staví jinak a dokonce ani kolaudace při ohlášení stavby není výjimkou. Těm, kteří budou s námi rekonstrukci provádět proto nabízíme kompletní službu IIČ, pokud bude potřeba (projekt a vyřízení stavebního povolení či ohlášení). Zajištění všech potřebných vyjádření a vyřízení stavebního povolení či ohlášení bude plně na našich bedrech a vy se nemusíte o nic starat.

Nevíte jestli povolení, ohlášení, nebo nic? Jaký to bude mít vliv na dobu nutnou k přípravě rekonstrukce? Kontaktujte nás!

CO ŘÍKÁ STAVEBNÍ ZÁKON?

Nejčastější dotaz našich zákazníků zní:  „Je pravda, že není nutné stavební povolení či ohlášení na přestavbu bytového jádra?

Setkáváme se se všemi třemi případy – stavební úprava úřad vůbec nazajímá, stavební úřad požaduje ohlášení úpravy nebo stavební úřad požaduje stavební povolení.

Podle našich informací z Magistrátu Hl.m. Prahy by měly stavební úřady vyžadovat ohlášení stavebních úprav. V případě zásahu do nosných konstrukcí pak stavební povolení.
V každém případě doporučujeme informovat se na konkrétním stavebním úřadě, nebo u nás. Postup jednotlivých úřadů se liší a my vám rádi sdělíme, jak to bývá ve vašem místně příslušném stavebním úřadě.

podávání žádostí na stavební úřady je nutné používat k tomu určených formulářů, které jsou k dispozici na webových stránkách každého úřadu nebo v naší kanceláři.

Další častý dotaz se vztahuje k souhlasu vlastníka domu (bytové družstvo, sdružení vlastníků…). Stavebnímu úřadu není nutné předkládat souhlas vlastníka nemovitosti. To ovšem neznamená, že investor by si ho neměl obstarat. Většina stanov bytových družstev i společenství vlastníků souhlas se stavební úpravou vyžaduje. Toto samozřejmě nevyplývá ze Stavebního zákona, ale týká se vlastnických práv a povinností každého z nás.

S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poradíme.

CO VÁM PANELREKO MŮŽE NABÍDNOUT?

V závislosti na požadavcích konkrétního stavebního úřadu pro vás můžeme zajistit následující služby:

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA STAVBY

 • konzultace v naší kanceláři
 • zaměření u Vás doma
 • vypracování projektové dokumentace

OHLÁŠENÍ REKONSTRUKCE BYTU STAVEBNÍMU ÚŘADU

 • konzultace v naší kanceláři
 • zaměření u Vás doma
 • vypracování projektové dokumentace
 • podání ohlášení stavebnímu úřadu
 • autorský dozor projektanta v průběhu realizace (v případě realizace naší společností)
 • technický dozor investora v průběhu realizace (v případě realizace naší společností)

PROJEKT A STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO REKONSTRUKCI BYTU

 • konzultace v naší kanceláři
 • zaměření u Vás doma
 • vypracování projektové dokumentace ověřené autorizovaným technikem, včetně statického posudku
 • obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy, které požaduje stavební úřad
 • vyřízení stavebního povolení
 • autorský dozor projektanta v průběhu realizace (v případě realizace naší společností)
 • technický dozor investora v průběhu realizace (v případě realizace naší společností)
 • obstarání všech dokladů potřebných ke kolaudaci, pokud zakázku provádíme stavebně
 • vyřízení kolaudace

KAM SE VYDAT DÁL?

Připravujete se na rekonstrukci a chcete jen poradit? Nebo už máte rekonstrukci naplánovanou, ale chcete vědět, kolik bude stát?